Μέθοδοι Παρέμβασης – Αποκατάστασης

 
Οι θεραπευτές του κέντρου «εν&νους» είναι εκπαιδευμένοι και καταρτισμένοι στα πιο σύγχρονα προγράμματα παρέμβασης, τα οποία επιλέγουν να εφαρμόσουν και τα προσαρμόζουν στις ανάγκες του κάθε παιδιού. Παραθέτουμε μερικά από αυτά:
 
 
Η εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς βασίζεται στην παρατήρηση της συμπεριφοράς του ατόμου και στοχεύει στην τροποποίηση των εκδηλούμενων αρνητικών συμπεριφορών, έτσι ώστε να βελτιωθεί η λειτουργικότητα, η κοινωνική αλληλεπίδραση, οι μαθησιακές ικανότητες και η καθημερινή ζωή του. Επιπλέον, στοχεύει στη μείωση αυτών των αρνητικών συμπεριφορών και στην αντικατάτασή τους από άλλες, θετικές – λειτουργικές, σε όσο το δυνατόν περισσότερα περιβάλλοντα και καταστάσεις. Για τους ανωτέρω λόγους η ΑΒΑ εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία σε άτομα με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές ή μαθησιακές διαταραχές.
 
 
 
P.E.C.S (Picture Exchange Communication System):
 
ΜΑΚΑΤΟΝ (www.makatonhellas.gr)
 
TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Communication related handicapped Children, www.teacch.com)
 
Κοινωνικές Ιστορίες (https://carolgraysocialstories.com Social stories Carol Gray, 1991,):
 
Το σύστημα M.O.R.E (Motor components – oral organization – respiratory demands and eye contact/control).
 
Oral Placement Therapy (https://talktools.com/pages/what-is-opt):
 
Αισθητηριακή ολοκλήρωση (Sensory Integration):
 
Palin PCI (Πρακτική Παρέμβαση για Πρώιμο Παιδικό Τραυλισμό, ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Palin PCI, εκδόσεις Upbility, Αθήνα, 2017).
 
Lidcombe http://www.lidcombeprogram.org/?page_id=296 για τον τραυλισμό παιδικής ηλικίας (έως 6 ετών).
 
 
Το πρόγραμμα DIR Floortime (http://www.icdl.com/floortime)
 
Το πρόγραμμα Cygnet (https://cygnet.gr/)
 
Εντατική αλληλεπίδραση (Intensive Interaction, Melanie Nind, Dave Hewett, 2010, εκδ. Ταξιδευτής):
 
Μέθοδος Μαυρομμάτη